Thông tư 09/2023/TT-BYT

Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2023

thông tư 09/2023/TT-BYT
Bộ Y Tế

 BỘ Y TẾ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

      Số: 09/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

 

Thông tư 09/2023/TT-BYT

Thông tư 09/2023/TT-BYT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Khám sức khỏe định kỳ tại Long An
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên theo Thông tư 09/2023/TT-BYT

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ tại Long An
Khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

  1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 4 như sau:

“a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”

Thông tư 09/2023/TTBYT
Phụ lục 3a Thông tư 09/2023/TTBYT
Phụ lục 3a Thông tư 09/2023/TTBYT
Phụ lục 3a Thông tư 09/2023/TTBYT
  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.”

thông tư 09 BYT
Phụ lục 3b cho lao động nữ

Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư 09/2023/TT-BYT

  1. Thông tư này (Thông tư 09/2023/TT-BYT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.
  2. Phụ lục số 3a của Thông tư này thay thế Phụ lục số 3 tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.
thông tu 09 byt
khai thác tiền sử phụ khoa

Điều 3. Tổ chức thực hiện Thông tư 09/2023/TT-BYT

  1. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.
Khám phụ khoa định kỳ tại tiền giang
Khám phụ khoa định kỳ cho nhân viên
Nơi nhận:
– Ủy ban xã hội của Quốc hội (để giám sát);
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Tổng Liên đoàn LĐ VN;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các bộ, ngành;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC; KCB; BMTE(02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Văn Thuấn

Thônng tin từ BYT ( thông tư 09/2023/TT-BYT không có hình ảnh, ở đây đưa hình ảnh từ thông tư 09 mang tính minh hoạ)

mời xem thêm máy lọc tốt

4.6/5 - (11 bình chọn)